Technická správa

Evidence, revize a opravy

 • Smluvní provádění revizí vyhrazených technických zařízení dle  příslušných norem a dalších platných technických a zákonných předpisů, sledování doby platnosti revizí, ostatních technických lhůt a zajištění odstranění zjištěných závad.
 • Provádění pravidelných technických prohlídek nemovitostí a zajišťování odborných posouzení jejich stavu.
 • Zajištění a odstranění drobných oprav nemovitosti.
 • Sledování a evidence technické dokumentace nemovitosti a její aktualizace v návaznosti na realizované opravy nebo úpravy.
 • Provádění pravidelného hodnocení stavu nemovitosti, stanovení koncepce údržby, oprav nebo případných investic. Příprava krátkodobých a střednědobých plánů oprav včetně odborného odhadu finančních nákladů.
 • Smluvní zajištění nebo převod smluv dodávek služeb, energií a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění).
 • Zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb. Zajištění povinné výměny měřidel ST, TUV a ÚT.
 • Vedení evidence bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání. Archivace veškeré dokumentace nemovitosti po dobu správy.
 • Vyřizování podnětů a stížností od jednotlivých členů společenství a následné informování orgánů společenství.
 • Zajištění pojištění domu.

Havarijní služba

 • Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby.

Úklid a související služby

 • Smluvní zajištění pravidelného úklidu a údržby společných prostor objektu.
 • Úklid a údržba přilehlých chodníků, vnitrobloků a ostatních venkovních prostor. Zajištění úklidu v zimních měsících, odklízení sněhu, zajištění schůdnosti přilehlých chodníků, vjezdů a příjezdů.
 • Zajištění mytí oken, dveří, strojového mytí garáží, generálního úklidu.
 • Zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor.
 • Smluvní zajištění údržby zelených ploch (zahradnické práce).

Ostatní

 • Vystavování objednávek a uzavírání smluv po písemném odsouhlasení klienta.
 • Zajištění znaleckých a odborných posudků.
 • Převzetí dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta.
 • Vypracování stanov pro společenství vlastníků a bytová družstva.